aikido, technika proti úderu do břicha

aikido, technika proti úderu do břicha